วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารและใบความรู้ที่จะใช้สอนในคาบที่ 3 ของวันนี้

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี่ยง

เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/7  ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงบ่าย 

เวลา 13.20 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมและพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุม English on Tour

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น