วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารและใบความรู้ที่จะใช้สอนในคาบที่ 3 ของวันนี้

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี่ยง

เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/7  ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงบ่าย 

เวลา 13.20 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมและพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุม English on Tour

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20
เข้าร่วมประชุมนักเรียนชั้น ม. 3 ที่หอประชุมเพื่อพบปะและพูดข้อตกลงกับนักเรียนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

เวลา 09.10 เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี่่ยง

เวลา 10.00 จัดเตรียมเอกสารและเตรียมสื่อในการสอน

ช่วงบ่าย
เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/9 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี่ยง 

เวลา15.00 จัดทำป้ายประกาศการใช้ห้องเรียนให้กับครูพี่เลี่ยง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เวลา 08.20
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 09.10 จัดเตรียมเอกสารที่จะสอนในคาบต่อไป

เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วงบ่าย
จัดเตรียมเอกสารและใบความรู้ที่จะใช้สอนในวันพรุ่งนี้
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เวลา 08.20
จัดเตรียมเอกสารและเตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ในการสอนในคาบช่วงบ่าย
ช่วงบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารและเตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ในการสอนในคาบช่วงบ่าย
ช่วงบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม . 1/7 ที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.20 จัดเตรียมสื่อและเอกสารที่จะใช้สอนในคาบต่อไป

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า 

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป

ช่วงบ่าย

เวลา 12 .30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.20  จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้สอนในคาบต่อไป

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน


ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป


เวลา 10 .00เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย
เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วงบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.20 เข้าร่วกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้น ม. 2 ซึ่งได้เปิดชุมนุมขึ้นใหม่ ชื่อว่า English on Tour

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป
เวลา 10 .00 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป
เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงบ่าย
 เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/9ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 08.20 เข้าร่วมประชุมนักเรียนระดับชั้น ม. 3 ทั้งหมดที่หอประชุม เพื่อพบประกับนักเรียนชั้น ม. 3
เวลา 09.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/ 7 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง
เวลา 10 .00 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป
เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงบ่าย

 เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1 / 9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/9 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง

เวลา 09.10 จัดเตรียมเอกสารและสื่อการสอนในคาบต่อไป

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/5 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง
ช่วงบ่าย

ไม่มีคาบสอนและจัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการสอนในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ภาคเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 จัดทำใบความรู้เรื่องการทักทาย และเตรียมการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน

ภาคบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5 ตามที่ได้รับหมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง

เวลา 13.30 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.2