วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ภาคเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 จัดทำใบความรู้เรื่องการทักทาย และเตรียมการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน

ภาคบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5 ตามที่ได้รับหมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง

เวลา 13.30 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.2
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น