วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 09.05 ช่วยหัวหน้าหมวดถ่ายเอกสาร พิมพ์บันทึกข้อความในการที่จะออกค่ายของนักเรียนในโครงการ EIS 

เวลา 09.50จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน และจัดทำใบความรู้เวลา 10.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม1/11 ,1/9 ตามที่ได้รับหมอบหมาย
ช่วงบ่าย 

เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้นม 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.35 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน


เวลา 14.20 เข้าสอยนักเรียนชั้น ม1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 09.05 ช่วยหัวหน้าหมวดถ่ายเอกสาร พิมพ์บันทึกข้อความในการที่จะออกค่ายของนักเรียนในโครงการ EIS 

เวลา 09.50จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน และจัดทำใบความรู้เวลา 10.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม1/11 ,1/9 ตามที่ได้รับหมอบหมาย
ช่วงบ่าย 

เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้นม 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.35 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน

เวลา 14.20 เข้าสอยนักเรียนชั้น ม1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 09.05 เข้าร่วมประชุมของนักเรียนชั้นม 3/6 และช่วยอาจารย์ในหมวดควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนม 4/2 

เวลา 09.50 เข้าสอนนักเรียนชั้นม 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย และในวันนี้ครูพี่เลี้ยงได้เข้าสังเกตการสอนอีกครั้งเพื่อประเมินอีกครั้ง
 
 
ช่วงบ่าย 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการเข้าค่าย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนธรภู่ของโรงเรียนจัดโดยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

เวลา 09.05 ช่วยหัวหน้าหมวดเดินงานในการสอบถามเรื่องโครงการเข้าค่ายของนักเรียนในโครงการ 


EIS ในการใช้อุปกรณ์ในฐานกิจกรรม
 
ช่วงบ่าย 

ไม่มีคาบสอน จึงจัดทำเอกสารใบความรู้

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียน ให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 09.05 ช่วยหัวหน้าหมวดพิมพิ์กำหนดการในการเดินทางทัศนะศึกษาของนักเรียนในโครงการ EIS
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น 1/5 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการสอนในเรื่องของการใช้ Verb to be 
เวลา 13.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 ในกิจกรรมลูกเสือ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียน ให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 09.05 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ชึ่งในวันนี้ได้ทดสอบเก็บคะแนน
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น 1/5 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ School subjects
 
เวลา 13.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 ในกิจกรรมลูกเสือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียน ให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 09.05 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ชึ่งในวันนี้ได้ทดสอบเก็บคะแนน
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น 1/5 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ School subjects
 
เวลา 13.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 ในกิจกรรมลูกเสือ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียน ให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 09.05 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ชึ่งในวันนี้ได้ทดสอบเก็บคะแนน
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น 1/5 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ School subjects
 
เวลา 13.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 ในกิจกรรมลูกเสือ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียน ให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 09.05 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ชึ่งในวันนี้ได้ทดสอบเก็บคะแนน
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น 1/5 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ School subjects
 
เวลา 13.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 ในกิจกรรมลูกเสือ

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียน ให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 10.00จัดทำใบความรู้
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น 1/5 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ School subjects
 
เวลา 13.35 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 ในกิจกรรมลูกเสือ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ได้รับเชิญจากประธานนักเรียนให้เป็นกรรมการในการให้คะแนนในการซ่อมของสีในแต่ละวัน

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.30สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง,เพื่อนต่างเอก
 
เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5,1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม 1/11,1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5,1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 พิมพฺ์รายชื่อลูกเสือให้กับครูพี่เลี้ยง

เวลา 10.00 จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้สอนนักเรียนในช่วงบ่าย.
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้นม1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 10.00 จัดเตรีนมเอกสารและสื่อการสอน
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.30 ช่วยหัวหน้าหมวดเดินล่ารายชื่ออาจารย์เพื่อแจ้งในการประชุมในวันพรุ่งนี้


เวลา 13.20 จัดทำใบความรู้

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 พิมพฺ์รายชื่อลูกเสือให้กับครูพี่เลี้ยง

เวลา 10.00 จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้สอนนักเรียนในช่วงบ่าย.
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/7 ตามที่ไดรัยมอบหมาย

เวลา 09.10 ตรวจแบบทดสอบของนักเรียนและกรอกคะแนนของการสอบของนักเรียนชั้น ม.1/7 

เวลา 10.00 จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้สอนนักเรียนในช่วงบ่าย.
 
ช่วงบ่าย 

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า
วันนี้เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาครูอย่างเป็นทางการของนักศึกษาที่ฝึกสอนที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.30 ลงทะเบียน

เวลา 09.00 พีธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน โดย นายโชติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง


นครศรีธรรมราช ท่านได้พูดถึง ความคาดหวังของโรงเรียนและภารกิจและสภาพปัญหาของโรงเรียน


เวลา 10.00 พบกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน รอง ผอ.ปณิธาน ณ นคร ท่านได้พูกถึงระเบียบข้อ


บังคับ ข้อตกลง กติกาของโรงเรียน


เวลา 11.30 พบกับอาจารย์ จริญ, อ.ดุษฏี ท่านได้พูดถึงการทำโครงการและการขออนุมัติเงินในการทำ


โครงการของนักศึกษา

ช่วงบ่าย  

เวลา 13.00 พบกับรองสุธรรม ช่วยชัย ท่านได้พูดถึงบทบาทนักศึกษากับงานช่วยเหลือดูแลนักเรียน

เวลา 15.00 พบกับรองสันติกร รักสองหมื่น ท่านได้พูดถึงภารกิจของนักศึกษากับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้  ซึ่งในวันนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากคณะครู อาจารย์ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่าง

ยิ่งสำหรับนักศึกษาที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนการสอนและ

การดูแลนักเรียนโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง


วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

วลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 ช่วยหัวหน้าหมวดจัดเตรียมเอกสารเพราะวันนี้ทางโรงเรียนปัญญาวุติจะมาศึกษาดูงาน

โครงการ EIS ของโรงเรียนจึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายหลังจากนั้นได้นำพาคณะครูดูการเรียน

การสอนของครูที่สอนนักเรียนโครงการ EIS

เวลา 09.10 เข้าสอนนักเรียนชั้นม .1/7 ซึ่งวันนีได้ทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของNumbers

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 และได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่อง Numbers.
ช่วงบ่าย 

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 1/9 ตามที่ได้รับหมอบหมายแต่คาบน้ได้เฉลยแบบทดสอบที่ได้สอบไปแล้ว

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 แต่ในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ Numbers.

เวลา 09.00จัดเตรียมใบทดสอบที่จะใช้กับนักเรียนชั้นต่อไป

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 และได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่อง Numbers.
ช่วงบ่าย 

ช่วงบ่ายไม่มีคาบสอนแต่ได้จัดทำใบความรู้ ในเรื่องของ Telling the time , Colors และClassroom language.


วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/7 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง

เวลา 10.00จัดทำใบความรู้และจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการสอนคาบต่อไปในช่วงบ่าย
ช่วงบ่าย 

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย