วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า
วันนี้เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาครูอย่างเป็นทางการของนักศึกษาที่ฝึกสอนที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.30 ลงทะเบียน

เวลา 09.00 พีธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน โดย นายโชติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง


นครศรีธรรมราช ท่านได้พูดถึง ความคาดหวังของโรงเรียนและภารกิจและสภาพปัญหาของโรงเรียน


เวลา 10.00 พบกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน รอง ผอ.ปณิธาน ณ นคร ท่านได้พูกถึงระเบียบข้อ


บังคับ ข้อตกลง กติกาของโรงเรียน


เวลา 11.30 พบกับอาจารย์ จริญ, อ.ดุษฏี ท่านได้พูดถึงการทำโครงการและการขออนุมัติเงินในการทำ


โครงการของนักศึกษา

ช่วงบ่าย  

เวลา 13.00 พบกับรองสุธรรม ช่วยชัย ท่านได้พูดถึงบทบาทนักศึกษากับงานช่วยเหลือดูแลนักเรียน

เวลา 15.00 พบกับรองสันติกร รักสองหมื่น ท่านได้พูดถึงภารกิจของนักศึกษากับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้  ซึ่งในวันนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากคณะครู อาจารย์ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่าง

ยิ่งสำหรับนักศึกษาที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนการสอนและ

การดูแลนักเรียนโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง


1 ความคิดเห็น: