วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

วลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 ช่วยหัวหน้าหมวดจัดเตรียมเอกสารเพราะวันนี้ทางโรงเรียนปัญญาวุติจะมาศึกษาดูงาน

โครงการ EIS ของโรงเรียนจึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายหลังจากนั้นได้นำพาคณะครูดูการเรียน

การสอนของครูที่สอนนักเรียนโครงการ EIS

เวลา 09.10 เข้าสอนนักเรียนชั้นม .1/7 ซึ่งวันนีได้ทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของNumbers

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 และได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่อง Numbers.
ช่วงบ่าย 

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 1/9 ตามที่ได้รับหมอบหมายแต่คาบน้ได้เฉลยแบบทดสอบที่ได้สอบไปแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น